TSUGAIKE POWDER DBD

Tsugaike ski area,Hakuba valley rider:Yusuke Fukasawa,Itaru Fukushima